Privacyverklaring van Homeopathie Holten

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene, van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Waarom verwerk ik persoonsgegevens

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Welke persoonsgegevens verzamel ik van u:

 • volledige naam, inclusief voorletters
 • geboortedatum
 • adres
 • vast telefoonnummer
 • mobiel telefoonnummer
 • e-mailadres
 • zorgverzekeraar + polisnummer
 • de naam en adres van uw huisarts
 • medische gegevens
 • hobby’s

Ik doe mijn uiterste best uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Ik sta geregistreerd bij het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • andere zorgverleners informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de nieuwsbrief, zodat ik de nieuwsbrief aan u kan adresseren. Een nieuwsbrief krijgt u alleen als ik daarvoor uw expliciete toestemming verkregen heb.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van behandeling
 • uw zorgverzekeringsnummer
 • een korte omschrijving van de behandeling: zoals homeopathisch consult
 • de kosten van het consult

Wanneer u zich door mij homeopathisch laat behandelen gaat u automatisch akkoord met bovenstaande.