Algemene voorwaarden per 1 januari 2021

Hieronder staat informatie over de praktijkvoering van Homeopathie Holten. Dit om eventuele misverstanden te voorkomen.

De onderstaande Algemene Voorwaarden gelden voor Homeopathie Holten, vertegenwoordigd door Monique Eggink, hierna genoemd de therapeut.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht door Homeopathie Holten, tenzij van deze voorwaarden door partijen is afgeweken en uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.


Artikel 1 – De therapeut

Lid 1. Als lid van de NVKH is de therapeut gehouden te handelen conform de NVKH regelgeving. Informatie over de beroepsvereniging is te vinden op www.nvkh.nl

Lid 2. De cliënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier

Lid 3. De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling

Lid 4. De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur

Lid 5. De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt / cliënt geen bepaalde (be-) handelingen verrichten

Lid 6. De therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen

Lid 7. De therapeut verplicht zich de cliënt / patiënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Lid 8. De therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben


Artikel 2 – De behandelovereenkomst bij Klassieke Homeopathie

Lid 1. De behandelovereenkomst is gesloten tussen de therapeut en de cliënt.

Lid 2. De behandelovereenkomst bestaat uit één of meerdere therapiesessies

Lid 3. Indien de behandelovereenkomst om welke reden dan ook niet is ondertekend door één of beide partijen, is deze behandelovereenkomst toch bindend voor beide partijen, zodra er een afspraak is gemaakt voor een therapiesessie

Lid 4. Niet correct of onvolledig ingevulde gegevens in de behandelovereenkomst vallen onder de verantwoordelijkheid van de client. 

Lid 5. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden

Lid 6. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen

Lid 7. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de Overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek van de behandeling voortijdig heeft beëindigd

Lid 8. De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevoerd dat hij de overeenkomst voortzet

Lid 9. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten

Lid 10. De cliënt vrijwaart de therapeut van iedere aansprakelijkheid al dan niet voortvloeiend uit het achterhouden van medische informatie van welke aard dan ook.


Artikel 3 – Kindertherapie

Lid 1. In geval van kindertherapie, vindt er periodiek overleg plaats met de wettelijke vertegenwoordiger van het kind waarbij mondeling verslag wordt gedaan van de therapie en ontwikkelingen van het kind.

Lid 2. Wettelijke vertegenwoordigers van herkind kunnen tussendoor altijd vragen stellen. het kan ook zijn dat er voor het kind een belangrijke en/of ingrijpende gebeurtenis tussentijds plaatsvindt, die van belang is voor de therapie. Berichtgeving hiervan is dan voor de therapeut zeer gewenst. 

Lid 3. Op het moment dar er sprake is van een situatie die, voor het welbevinden van het kind, ondanks ondersteuning, ernstig bedreigend is, is er een wettelijk recht voor de therapeut hiervan melding te doen.


Artikel 4 – Tarieven, betalingsvoorwaarden en annulering Klassieke Homeopathie

Lid 1. Het tarief voor een consult is € 85. Het tarief is inclusief voorbereiding. 

Lid 2. De betalingswijze is via pin of middels een factuur na afloop van de therapiesessie. De cliënt ontvangt een factuur. 

Lid 3. Afspraken kunnen kosteloos 48 uur voor de therapiesessie telefonisch worden afgezegd. Indien cliënt later afzegt worden de kosten van de therapiesessie volledig in rekening gebracht. Die cliënt ontvangt hiervoor een factuur. 

Lid 4. Afspraken die zonder afzegging niet worden nagekomen worden volledig in rekening gebracht. De cliënt ontvangt hiervoor een factuur.

Lid 5. Facturen dienen binnen 14 dagen na therapiedatum te worden voldaan. 

Lid 6. Indien facturen niet binnen 14 dagen voldaan zijn, wordt een betalingsherinnering gestuurd.

Lid 7. Indien een tweede herinnering gestuurd moet worden, wordt de factuur verhoogd met €5 voor aanmaningskosten

Lid 8. Indien een derde herinnering gestuurd moet worden, wordt de factuur opnieuw verhoogd met €10 aanmaningskosten. 

Lid 5. Indien een afspraak omwille van redenen van de therapeut niet kan doorgaan, krijgt de cliënt hiervan telefonisch bericht. De kosten van de geplande therapiesessie komen te vervallen. 

Lid 5. Op het moment dat de therapeut ziek is of verhinderd is, wordt er geen vervanging geregeld. 

Lid 6. Tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast. 


Artikel 5 – Aansprakelijkheid bij sessies Klassieke Homeopathie

Lid 1. Deelname aan therapie vindt plaats op basis van vrijwilligheid en is voor eigen verantwoordelijkheid. Door het starten van therapie verklaart de cliënt zich akkoord met dit uitgangspunt. 

Lid 2. De cliënt is zowel voor als na een therapiesessie volledig verantwoordelijk voor zijn/haar psychosociaal functioneren, handelen en welzijn en vrijwaart de therapeut. 

Lid 3. De duur en resultaat van het therapieproces is in hoge mate afhankelijk van de persoonlijke inzet en omstandigheden van de cliënt. Zelfwerkzaamheid van de cliënt is onderdeel van het therapieproces. Derhalve is de cliënt voor, tijdens en na de therapie volledig verantwoordelijk voor zijn/haar resultaat en vrijwaart de therapeut van iedere aansprakelijkheid al dan niet voortvloeiend uit het niet behalen van het beoogde therapieresultaat. Er an geen enkele garantie worden gegeven voor het slagen van de behandeling, noch voor het behalen van gewenste resultaten of de termijn waarbinnen de cliënt deze wenst te behalen.


Artikel 6. Geschillen bij sessie Klassieke Homeopathie

Lid 1. De therapeut valt onder het Reglement Beroepscode en Tuchtrecht van Quasir en Stichting Zorggeschil. 

Lid 2. Stichting Zorggeschil heeft een onafhankelijke tuchtcommissie


Artikel 7. Disclamer

Lid 1. De therapeut staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail of whatsapp bericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Lid 2. De therapeut is gerechtigd de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Lid 3. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien Homeopathie Holten, geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

Lid 4. Op alle door de therapeut verrichtte werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing.


Door het starten van therapie verklaart de cliënt zich akkoord met deze algemene voorwaarden.