Algemene voorwaarden

 • Als lid van de NVKH is de therapeut gehouden te handelen conform de NVKH regelgeving
 • De cliënt / patiënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. De cliënt / patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt / patiënt in alle fasen van de behandeling
 • De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt / patiënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur
 • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt / patiënt geen bepaalde (be-) handelingen verrichten
 • De therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen
 • De therapeut verplicht zich de cliënt / patiënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • De therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden
 • Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen
 • Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de Overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek van de behandeling voortijdig heeft beëindigd
 • De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevoerd dat hij de overeenkomst voortzet
 • De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten
 • Betalingswijzen van de behandelingen geschieden in onderling overleg contant, via tikkie of via bankoverschrijving binnen 14 dagen na factuurdatum
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt / patiënt zich wenden tot de beroepsorganisatie van de therapeut en/of tot het onafhankelijk klachtenbureau.